Privacystatement

Privacystatement

Deze privacyverklaring van www.defriesezaak.nl dateert van mei 2018.  De Friese Zaak verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens De Friese Zaak verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe dit wordt aangepakt.

Contactgegevens

www.defriesezaak.nl

Heliconweg 62, 8914 AT Leeuwarden

Telefoon 058 – 233 85 57

E-mail: coordinator@defriesezaak.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken, waarom en hoe lang

De Friese Zaak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je wordt nooit aan een verzendlijst van een nieuwsbrief of andere verzendlijst toegevoegd, tenzij je daar zelf expliciet toestemming voor geeft. ‘Toestemming’ is het aanvinken van een hokje op een (online of fysiek) formulier. Bijvoorbeeld bij je opgave voor een workshop van De Friese Zaak.

Aan het einde van deze privacyverklaring is te zien bij welke handeling welke gegevens worden bewaard, voor welk doel en hoe lang ze worden bewaard.

Je  bezoek aan onze website

Wanneer je onze website(s) bezoekt en via het contactformulier de gevraagde gegevens invult, worden gegevens gebruikt om contact met je op te nemen. Je geeft hiervoor toestemming door een vinkje op het contactformulier te plaatsen.

Wanneer je het contactformulier op de website invult worden de volgende gegevens opgenomen:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)

Je naam, e-mailadres en telefoonnummer (verplicht in te vullen) gebruikt De Friese Zaak om je vragen over onze diensten te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard in het jaarlijks archief ‘Cliënten’ ten behoeve van mogelijk toekomstig contact over hetzelfde of andere onderwerpen, tenzij iemand een verzoek doet om vergeten te worden.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Friese Zaak verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van de afgesproken opdracht gemaakt tijdens het intakegesprek
  • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Voor casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling voor onze jr. adviseurs
  • Voor intern overleg met adviseurs van het Ondernemersklankbord
  • De Friese Zaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie en verplichte verant-woording aan De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (het overkoepelend orgaan van De Friese Zaak).

Delen van persoonsgegevens met derden

De Friese Zaak verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als jij hiermee instemt. Een verzoek daartoe wordt actief gedaan vanuit de Friese Zaak en volgt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerking tussen De Friese Zaak en jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Friese Zaak en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar coordinator@defriesezaak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op jouw verzoek reageren we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

De Friese Zaak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Friese Zaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden gegevens en dossiers opgeslagen in een beveiligde cloud omgeving met een

een tweestapsbeveiliging.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via coordinator@defriesezaak.nl.

Bewaartermijnen dossiers

De Friese Zaak bewaart je persoonsgegevens en de door jou verstrekte documentatie ten behoeve van de afgesproken opdracht(en) in een persoonsgebonden digitaal dossier gedurende de opdracht en maximaal 1,5 jaar na afronding van de opdracht of zolang als nodig is voor de interne procedures van De Friese Zaak.